Ενότητα 2 – Θέματα φύλου στην τάξη

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Η ενότητα αυτή εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια του φύλου και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτό και απαντώνται στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Πέρα από την αποσαφήνιση των εννοιών του φύλου, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τους κοινωνικούς μηχανισμούς που κατασκευάζουν τα φύλα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των μέσων σε αυτή την κατασκευή (Κεφάλαιο 1). Έπειτα εστιάζοντας στην αναπαράσταση των φύλων στο διαδίκτυο, γίνεται αναφορά στα σεξουαλικά στερεότυπα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, ως μέρος της διαδικτυακής κουλτούρας μέσω πραγματικών παραδειγμάτων σεξιστικής ρητορικής μίσους (Κεφάλαιο 2). Εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη συμπερίληψη. Γι’ αυτό το Κεφάλαιο 3 εστιάζει στον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα (σχολικό πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βιβλία,…) και περιλαμβάνει μερικές πρακτικές εφαρμογές μέσω συμπεριληπτικών προς τα φύλα γλωσσικών ασκήσεων.

Course Content

Expand All