ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Το έργο eMerge είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που πραγματοποιείται στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.
Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης, ώστε να αποδομήσουν μαζί με τους μαθητές τις αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα των φύλων που έχουν τις ρίζες τους στις πρακτικές των μέσων ενημέρωσης και στην ποπ κουλτούρα.

Ελλάδα

Στο αναδυόμενο ψηφιακό κόσμο ας δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται.
Είστε εκπαιδευτικός παιδιών ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών;
To Athens Lifelong Learning Institute σας προσκαλεί σε έναν ανοιχτό διάλογο με αντικείμενο την ανάγκη για αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων και αναπαραστάσεων στα νέα μέσα επικοινωνίας και στην ποπ κουλτούρα (pop culture).
Να εγγραφώ

Ενότητα 4 – Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης

Οι ακαδημαϊκοί και οι εκπαιδευτές της εκπαίδευσης στα μέσα όλο και περισσότερο συμφωνούν πως η εκπαίδευση στα μέσα πρέπει να εντάσσεται και να διατρέχει όλη τη σχολική διδακτέα ύλη, αντί να αποτελεί ένα μεμονωμένο μάθημα ή ένα συγκεκριμένο θέμα. Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να ελέγχεται η εξέλιξη της μάθησης στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Μέσω της τέταρτης ενότητας παρέχεται το θεωρητικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στα μέσα στη σχολική διδακτέα ύλη πριν την παροχή ερωτήσεων για τον σχεδιασμό διαθεματικών μαθημάτων πάνω στην εκπαίδευση στα μέσα (Κεφάλαιο 1). Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα πλαίσια και εργαλεία που συμβάλλουν στην αξιολόγηση των μαθημάτων εκπαίδευσης στα μέσα (Κεφάλαιο 2).
Να εγγραφώ

Ενότητα 3 – Κριτική ανάλυση και δημιουργική παραγωγή μέσων ενημέρωσης για το φύλο

Βασικός στόχος της τρίτης ενότητας είναι η κριτική ανάλυση και η αξιολόγηση των αναπαραστάσεων των φύλων στα μέσα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Έπειτα από μια εισαγωγή σε αρκετές μεθόδους κριτικής ανάλυσης των μηνυμάτων και των πρακτικών των μέσων, προτείνονται ασκήσεις σχετικές με το πώς παρουσιάζουν τα διάφορα μέσα και τα προϊόντα της λαϊκής κουλτούρας το κοινωνικό φύλο και πώς συμβάλουν στην κοινωνική του κατασκευή (Κεφάλαιο 1). Το δεύτερο βήμα είναι ο συνδυασμός των μεθόδων κριτικής ανάλυσης με τη δημιουργική παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου στα μέσα. Αφορά δηλαδή τη δημιουργία προϊόντων στα μέσα ως διαδικασία κριτικής του περιεχομένου και των πρακτικών των άλλων μέσων (Κεφάλαιο 2). Τέλος, η Ενότητα 3 εστιάζει στην αναπαράσταση των φύλων μέσα από τις σέλφι φωτογραφίες που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μια δημοφιλή πρακτική αυτοαναπαράστασης και επικοινωνίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.
Να εγγραφώ

Ενότητα 2 – Θέματα φύλου στην τάξη

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει στους μαθητές τις ποικίλες κατηγορίες που σχετίζονται με την έννοια του φύλου. Πέραν της αποσαφήνισης των βασικών εννοιών του φύλου, η ενότητα παρουσιάζει και τους κοινωνικούς μηχανισμούς που οικοδομούν τα φύλα, εστιάζοντας ειδικότερα στον ρόλο των μέσων σε αυτήν την κατασκευή (Κεφάλαιο 1). Έπειτα, το επίκεντρο μετατίθεται στις αναπαραστάσεις φύλου σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και τα υπερσεξουαλικοποιημένα στερεότυπα για το γυναικείο φύλο ως μέρος της διαδικτυακής κουλτούρας, τα οποία εξετάζονται μέσω εφαρμοσμένων παραδειγμάτων σεξιστικής ρητορικής μίσους (Κεφάλαιο 2). Εκτός από τα μέσα, η εκπαίδευση αποτελεί επίσης βασικό τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων και της συμπερίληψης. Για τον λόγο αυτό, το Κεφάλαιο 3 εστιάζει στον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση, την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων (στο πρόγραμμα σπουδών, στα σχολικά βιβλία κλπ.) και την εφαρμογή ασκήσεων που συνυπολογίζουν τη διάσταση του φύλου.
Να εγγραφώ

Ενότητα 1 – Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης και δημοφιλής πολιτισμός

Αυτή η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή στην έννοια της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του λαϊκού πολιτισμού. Ξεκινώντας από τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον λαϊκό πολιτισμό, η ενότητα αυτή δίνει το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της ηλεκτρονικής κατάρτισης.
Lorem ipsum

Οι συνεργάτες μας

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας του έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.