Γνωρίστε την Κουλτούρα των Μέσων των Μαθητών/τριών σας!

Το μεθοδολογικό σετ εργαλείων με τίτλο «Γνωρίστε την Κουλτούρα των Μέσων των Μαθητών/τριών σας» περιέχει μια σειρά δραστηριοτήτων που θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσδιορίσουν τις συνήθειες των μαθητών/τριών τους στα μέσα. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σετ συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τα μέσα για να ενημερώνονται και να επικοινωνούν, αλλά και να αναζητούν πληροφορίες.

Οι έξι δραστηριότητες αναφέρονται σε έξι διαφορετικούς τύπους μέσων και βασίζονται σε διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους που θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό των συνηθειών των μαθητών/τριών στα μέσα. Κάθε δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή μαθημάτων που θίγουν ζητήματα όπως: οι αναπαραστάσεις φύλου, τα έμφυλα στερεότυπα, η παραπληροφόρηση, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων στη διασφάλιση της δημοκρατίας, η έννοια του πολιτισμού, κλπ. Παρακάτω αναφέρονται οι έξι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο μεθοδολογικό σετ και μια σύντομη περιγραφή τους:

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας, με τίτλο «Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τα μέσα επικοινωνίας και ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιείτε;», πραγματοποιείται μια συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τα μέσα και πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη χρήση των μέσων. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια γενική ιδέα του χρόνου που αφιερώνουν οι μαθητές/τριές χρησιμοποιώντας τα μέσα.

Μέσω της δεύτερης δραστηριότητας, με τίτλο «Τι θα πρότεινες;», οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν την κουλτούρα των μέσων που μοιράζεται όλη η ομάδα των μαθητών/τριών, τα κοινά τους ενδιαφέροντα και συζητούν τους λόγους για τους οποίους ορισμένα μέσα επιλέγονται από την πλειοψηφία των μαθητών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν ποια μέσα θεωρούν δημοφιλή και γιατί. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων και ομαδικές συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης δραστηριότητας, με τίτλο «Πέντε λεπτά στο τηλέφωνο», οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες αναλύουν τη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι ο αναστοχασμός και η ομαδική συζήτηση.

Εφαρμόζοντας την τέταρτη δραστηριότητα, με τίτλο «Αποκτήστε μια συνολική εικόνα της δημοφιλούς κουλτούρας», οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια γενική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τη δημοφιλή κουλτούρα και για το αν αποστασιοποιούνται από αυτή (ή όχι). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρουσιάζονται στην τάξη εικόνες της δημοφιλούς κουλτούρας και διεξάγεται μια συζήτηση πάνω στο θέμα.

Η πέμπτη δραστηριότητα, με τίτλο «Συμφωνείς; (Η γλώσσα της φωτογραφίας)», συμβάλλει στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων στα μέσα μέσω της χρήσης εικόνων ως μέσου επικοινωνίας (photo-language) και βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους (όποια και αν είναι η γνώμη τους).

Μέσω της έκτης και τελευταίας δραστηριότητας, με τίτλο «Να το μοιραστείς ή να μην το μοιραστείς;» οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την απόσταση που κρατούν οι μαθητές και οι μαθήτριες από τα μέσα μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων, του αναστοχασμού και της ομαδικής συζήτησης.

Στην περιγραφή των ενοτήτων αναφέρονται η ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών στην οποία απευθύνεται η κάθε μία, ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής της, οι παιδαγωγικοί στόχοι και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια βήμα προς βήμα περιγραφή της δραστηριότητας, ενώ πριν την παρουσίαση κάθε δραστηριότητας, αναφέρονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών που την εφάρμοσαν (σε σχολεία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία και το Βέλγιο). Στο μεθοδολογικό σετ εργαλείων αναφέρονται επίσης οι στόχοι και η διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού.

Στο Παράρτημα 1 του μεθοδολογικού σετ εργαλείων, περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές πηγές και ορισμοί για την περαιτέρω υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Αυτές οι πηγές εμβαθύνουν σε ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τα μέσα και παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς που το έχουν ανάγκη. Το Παράρτημα 2 περιλαμβάνει τις φωτογραφίες της Δραστηριότητας 5: «Συμφωνείς;» που αναφέρθηκε παραπάνω.

Λήψη του μεθοδολογικού σετ εργαλείων “Γνωρίστε την Κουλτούρα των Μέσων των Μαθητών/τριών σας!”https://project-emerge.eu/wp-content/uploads/2023/09/Emerge-Methodological-Kit_GR.pdf