Εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις αναπαραστάσεις φύλου

Η εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαστάσεις της διαφορετικότητας, καθώς διευκολύνει την πολιτισμική ένταξη και την ισότητα στην τάξη. Ωστόσο, η διδασκαλία δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε έκφανση της διαφορετικότητας, είτε πρόκειται για κοινωνική, είτε για οικονομική ή πολιτισμική. Η ισότητα μεταξύ των φύλων αποτελεί ένα από τα πολλά βήματα προς τη συμπερίληψη και βασίζεται στην αντίληψη κάθε ατόμου για το φύλο, η οποία επηρεάζεται από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει. Άλλος ένας παράγοντας επιρροής είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση των στερεοτυπικών αναπαραστάσεων.

Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα αναπαραστάσεων φύλου και στερεοτύπων προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες υιοθετούν πολιτιστικές πρακτικές και συμπεριφορές, τις οποίες δεν μπορούν να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί.

Για τον λόγο αυτό, το έργο eMERGE στοχεύει στην ενίσχυση των κριτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να μπορούν να προσδιορίσουν τις αναπαραστάσεις φύλου και να εντοπίσουν τα έμφυλα στερεότυπα στα νέα μέσα και τη δημοφιλή κουλτούρα.

Το έργο eMERGE υλοποιείται από τέσσερις φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα κατάρτισης εκπαιδευτικών και του γραμματισμού στα μέσα σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Media Animation (Βέλγιο, συντονιστής φορέας του έργου), Mediawise Society (Ρουμανία), University of Palermo (Ιταλία) and Athens Lifelong learning Institute (Ελλάδα).

Το έργο eMERGE επιδιώκει τα εξής:
1. Ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τις πρακτικές και τις συνήθειες των μαθητών/τριών τους κατά τη χρήση των μέσων.
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με τον γραμματισμό στα μέσα και τις αναπαραστάσεις φύλου στη δημοφιλή κουλτούρα.
3. Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης για την εκπαίδευση στα μέσα και τα έμφυλα στερεότυπα, με βάση τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα ίδια τα μέσα και οι μαθητές/τριες.
4. Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τις αναπαραστάσεις φύλου στα μέσα και τις επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη και στην σχολική κοινότητα, μέσω της παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.
5. Ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη μέσω της δημιουργίας ψηφιακών μέσων από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του έργου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@project-emerge.eu.

Οι Εταίροι του έργου eMERGE

Média Animation (συντονιστής φορέας, Βέλγιο)

Το Media Animation με έδρα το Βέλγιο, είναι αναγνωρισμένος φορέας που επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάπτυξη εργαλείων μέσων και πολυμέσων. Αποτελεί επίσης κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης ενηλίκων. Το Média Animation ιδρύθηκε το 1972 και χρηματοδοτήθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας και την υλοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων σχετικά με την εκπαίδευση στα μέσα. Το Média Animation συμβάλλει στην υποστήριξη φορέων εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής μέριμνας μέσω:

  1. της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και οπτικοακουστικών μέσων σε φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού και
  2. της παροχής εκπαίδευσης στα μέσα με στόχο την ενημέρωση των πολιτικών και εκπαιδευτικών φορέων, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/τριών (κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί κλπ.), τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικών εργαλείων και την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων.

Εμπειρία του φορέα σε θέματα κοινά με το έργο eMERGE:

  • MEET (Media Education for Equity and Tolerance – https://meetolerance.eu/): πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση της κριτικής και διαπολιτισμικής κατανόησης, καθώς και της συνειδητής χρήσης των μέσων από τους νέους/ες σε πολυπολιτισμικά δημόσια σχολεία και δημοκρατικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι, οι οποίες στόχευαν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συμπερίληψης και της ενεργής συμμετοχής στο σχολείο και στα κοινά. Δημιουργήθηκαν επίσης βίντεο και αναπτύχθηκαν σχέδια μαθημάτων και κατευθυντήριες οδηγίες.
  • Τα έργα MEDIANE και MARS (υπό τον συντονισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης), των οποίων βασικός στόχος ήταν η συμπερίληψη της διαφορετικότητας στα μέσα και η επαγγελματική κατάρτιση.
  • Pop Modèles (https://popmodeles.be/) : 7 βίντεο (γαλλικά) και ανάλυση των αναπαραστάσεων φύλου που στιγματίζουν τις γυναίκες στα νέα μέσα και τη δημοφιλή κουλτούρα από την εκπαιδευτική ομάδα του Média Animation.

Athens Lifelong Learning Institute (Ελλάδα)

Το Athens Lifelong Learning Institute είναι ένας φορέας έρευνας και εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα. Στόχος του είναι η ενίσχυση της καινοτομίας στους τομείς της ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, της κοινωνίας, της γνώσης και της κοινωνικής συμπερίληψης. Το Athens Lifelong Learning Institute παρουσιάζει ενεργό ενδιαφέρον για διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις και η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επιχειρώντας την αντιμετώπισή τους μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εμπειρική μάθηση και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας προσελκύουν το ενδιαφέρον και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δραστηριοποιείται στους τομείς του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Για τον λόγο αυτό, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων γραμματισμού και εκπαίδευσης στα μέσα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα.

Το Athens Lifelong Learning Institute συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων ως μέσο για την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά και την αντιμετώπιση των απειλών που θέτουν οι νέες τεχνολογίες.

Mediawise Society (Ρουμανία)

Το Mediawise δραστηριοποιείται στη Ρουμανία και είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων γραμματισμού στα μέσα σε ομάδες όπως παιδιά, νέοι/ες και ενήλικες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας εθνικής και περιφερειακής κοινότητας γραμματισμού στα μέσα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η συνεργατική μάθηση και η ανταλλαγή γνώσεων αποτελούν θεμέλιο της οικοδόμησης της κοινότητας. Το Mediawise αναλαμβάνει τη διοργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων γραμματισμού στα μέσα για παιδιά και γονείς, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τριες παιδαγωγικής. Συμβάλλει ενεργά στον γραμματισμό στα μέσα στα σχολεία και αναπτύσσει εκπαιδευτικά εργαλεία για γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες. Η συμμετοχή των πολιτών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελούν τη βάση των δράσεων του Mediawise.

Πανεπιστήμιο του Παλέρμο – University of Palermo (Ιταλία)

Το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο δραστηριοποιείται στους τομείς εκπαίδευσης, κοινωνικής εργασίας, δια βίου μάθησης, κοινοτικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο. Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα στα οποία έχει συμμετάσχει είναι τα εξής:

  • SMOOTH Educational Spaces. Reversing inequalities through educational spaces: στοχεύει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μέσω της δικτύωσης διαφόρων φορέων του τομέα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων,
  • COMMIT – COMMunIcation campaign against exTremism and radicalization: στοχεύει στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των νέων ενάντια στον εξτρεμισμό, τον ριζοσπαστισμό, τη ρητορική μίσους, τη λαϊκιστική προπαγάνδα και τις ψευδείς ειδήσεις.

Σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών πάνω στον γραμματισμό στα μέσα/ψηφιακό γραμματισμό, το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο ηγήθηκε ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μικτής μάθησης, στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν 900 Σικελοί εκπαιδευτικοί που συντόνισαν δραστηριότητες ψηφιακής εκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία της Σικελίας. Συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα της ΕΕ VSAV – Virtual Stages Against Violence, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου, μέσω της συμμετοχής τους (μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς) στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης, ενός διαδικτυακού παιχνιδιού και μιας θεατρικής παράστασης.

Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της εκπαίδευσης στα μέσα και της κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Το έργο eMERGE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.